EST

Sisekoolitajate koolitus

Kestvus 1-2 päeva, pikem koolitus võimaldab rohkem harjutusi, grupiarutelusid ja videoanalüüsi
Ideaalne grupi suurus 7-12 inimest
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, simulatsioonid, harjutused, videotreening

Hea koolitaja peab olema hea avalik esineja koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Koolitajate puhul on võtmetähtsusega, et nende läbiviidav koolitus omaks võimalikult suurt kasutegurit. Seetõttu tuleb koolitamise puhul lisaks üldistele avaliku esinemise põhimõtetele pidada silmas täiskasvanute õppimisviise, pöörata erilist tähelepanu edastatava informatsiooni selgusele ja edastamise kanalitele, omandatavate oskuste kinnistamisele ja info edastamise selgusele ja kaasahaaravusele. 

Käsitleme järgmisi teemasid: 
 • täiskasvanute õppimise viisid ja meetodid;
 • õppimist ja informatsiooni omandamist mõjutavad faktorid;
 • koolitaja rolli valik: õpetaja, treener, moderaator;
 • koolituse ettevalmistamine ja protsessi kavandamine;
 • tähelepanukõver ja sellest tulenevalt koolituse ajakava koostamine;
 • informatsiooni esitamine ja sõnumi selgus;
 • kasutatavad koolitusmetoodikad ja sobiva meetodi valik;
 • tagasisidestamine;
 • grupidünaamika ja rollid grupis;
 • kehtestav suhtlemine;
 • koolitusruumi paigutus ja koolitaja prokseemika;
 • kommunikatsioonistiilid ja strateegiad teiste stiilide esindajatega suhtlemiseks.
Koolituse läbinu:
 • suudab koolitajana tulemuslikumalt koolitusi ette valmistada ja läbi viia;
 • tunneb ei õppimise viise ja õpetamise meetodeid;
 • teab koolitajate eri rolle ja oskab neid rolle kasutada vastavalt vajadusele;
 • tunneb informatsiooni ja teadmiste omandamist mõjutavaid tegureid;
 • oskab koolitustel edastatavat infot mõjusalt struktureerida;
 • oskab anda ja saada tagasisidet;
 • oskab kehtestavalt suhelda;
 • tunneb grupidünaamika aluseid ja grupis toimivaid rolle.