EST

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Avaliku Esinemise Akadeemia (Public Speaking Academy OÜ) peab koolituste kõrget kvaliteeti oma tegevuse aluseks. Hindame oluliselt meile antud tagasisidet ja väärtustame koostööd koolituste tellijate ja koolitustel osalejatega. 

2. Õppekavade koostamisel on koostööd tehtud valdkonna spetsialistide ja tunnustatud koolitajatega. Õppekavade sisu ja materjalid lähtuvad tunnustatud teoreetilistest alustest. Õppekavade sisu hinnatakse ja uuendatakse regulaarselt lähtuvalt antud tagasisidele, koolitajate ja ekspertide antud sisendile ja lähtudes valdkonna viimastest arengutest.

3. Avaliku Esinemise Akadeemia kaasab koolitajaid, kes tõendavad oma kvalifikatsiooninõudeid, omavad valdkonnas nii teoreetilist kui praktilist kogemust ning saavad koolitustel osalejatelt järjepidevalt häid ja väga häid hindeid. 

4. Avaliku Esinemise Akadeemia meeskond ja kaasatavad koolitajad ning nõustajad on kohustatud end pidevalt täiendama, osaledes ise koolitustel, tutvudes valdkonna uuemate arengute ja teoreetiliste materjalidega ning kasutades saadud teadmisi koolituste regulaarseks uuendamiseks. 

5. Avaliku Esinemise Akadeemia koolitused viiakse eranditult läbi õppimist soodustavas õpikeskkonnas. Õpperuumid võivad olla nii tellija poolt kui koolituse korraldaja poolt. Ruumides on tagatud töövahendid, tehnika, samuti peab ruum vastama tööohutuse ja -tervishoiu nõuetele (sh valgus, õhutus, temperatuur). Tagasisidevorm sisaldab küsimust õpikeskkonna osas.

6. Iga koolituse kohta küsitakse osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet võib küsida koolituse tellija esindaja, muudel juhtudel kogub tagasisidet koolituse läbiviija. Tagasiside võib olla kogutud koolituse toimumise kohas kirjalikult või koolitusele järgnevalt veebilehe kaudu aadressil www.avalikesinemine.ee/korraldus/tagasiside. Antud tagasiside on aluseks koolitajate valikul ja õppekavade uuendamisel.