EST

Strateegiline kommunikatsioon

Kestvus 1-2 päeva
Ideaalne grupi suurus 10-15 inimest, suuremate gruppide puhul kasutatakse loenguvormi
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Meetodid: loeng, kõneharjutused, arutelu, videotreening, väitlus, simulatsiooniharjutused

Strateegilise kommunikatsiooni koolitusele ootame nii avaliku esinemise sissejuhatava kursuse läbinuid kui ka kõiki neid, kellel baasteadmised esinemisest on olemas ja kes tööalaselt on kokku puutunud konverentsidel esinemise, intervjuude andmise, esitluste läbiviimise või koolitamisega. Mõjusate esitluste kursus edasijõudnutele on suurepärane võimalus saada süvendatud teadmisi suhtlemisteooriast, enesekehtestamisest, manipulatsioonist suhtlemisel ja kommunikatsiooni-stiilidest. 

Koolituse käigus vaatleme põhjalikumalt eri kõneliike ja suhtlussituatsioone ning analüüsime võimalikke strateegiaid soovitud tulemuse saavutamisel, olgu selleks siis oma ideede tutvustamine kollektiivile või klientidele, organisatsiooni eesmärkide saavutamine, pingeliste töögruppide või arutelude ettevalmistamine ja juhtimine. 

Käsitleme järgmisi teemasid:   
 • strateegiline kommunikatsioon ehk selgete sõnumite määratlemine;
 • konfliktisituatsioonid ja nende efektiivne lahendamine;
 • kommunikatsioonistiilid ja strateegiad eri stiilidega suhtlemiseks;
 • mõjusate esitluste koostamine ja visuaalsete tehnikate kasutamine;
 • informatsiooni töötlemise viisid ja efektiivne informatsiooni edastamine;
 • manipulatsioon ja demagoogia ning sellega võitlemine;
 • kehtestav suhtlemine;
 • aktiivne ja empaatiline kuulamine ning tagasisidestamine;
 • mitteverbaalne keel ehk peamised keha- ja parakeele vead esinemisel.
Koolituse läbinu:
 • mõistab strateegilise kommunikatsiooni aluseid ja oskab määratleda põhisõnumeid;
 • oskab lahendada konfliktisituatsioone;
 • oskab koostada ja ette kanda mõjusaid esitlusi;
 • mõistab kehtestava suhtlemise aluseid ja oskab praktikas kehtestavalt suhelda;
 • suudab praktikas kasutada aktiivse kuulamise võtteid;
 • oskab anda ja vastu võtta konstruktiivset tagasidet;
 • suudab efektiivselt kasutada mitteverbaalse keele võtteid.